Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Integritetspolicy för deltagare

Gäller från 16 maj 2018

FCG SIPU International AB (SIPU) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av SIPU. 

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlats in i samband med anmälan till en utbildning. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

SIPU (556448-4771), Dalagatan 7, 111 23 Stockholm är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 08-698 06 01 eller via mail info@sipu.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du anmäler dig till en utbildning. 

Följande personuppgifter hanteras

Namn, kontaktinformation, jobbtitel, organisation/arbetsplats, faktureringsadress, önskan om specialkost samt kommentarer du själv lämnar vid anmälan.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att:

  • förbereda och skicka en korrekt faktura, samt registrera betalning
  • meddela kurslokal om antal och önskan om specialkost,
  • skapa namnbrickor och deltagarlistor (utan kontaktuppgifter) som distribueras till kursledaren för anpassning av utbildningen, samt delas ut till andra deltagare på utbildningen

Vi behåller även datahistorik för att göra statistiska analyser av våra produkter, dess målgrupper och hur de utvecklats över tid. 

Alla anmälda deltagare till SIPUs utbildningar kommer även att inkluderas i vår databas för marknadsföring, för mer information om behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte, vänligen läs här. I de fall du inte vill ta del av marknadsföringsutskick och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss på info@sipu.se.

SIPU kommer inte att sälja, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges ovan.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

SIPU behandlar dina personuppgifter med avtal som laglig grund, då vi ingår ett avtal om att leverera utbildning till dig mot betalning.

Personuppgifter lagras till 10 år efter sista användningstillfället, då raderas de automatiskt från vår databas.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

SIPU värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

SIPU kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster, lokal och mat för våra utbildningar eller hjälpa till med marknadsföring. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Vi föredrar att arbeta med samarbetspartners inom EU/EES, men om vi använder oss av samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t ex att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

SIPU kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

SIPU kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och att avsäga dig direktmarknadsföring, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådant fall SIPU på kontaktuppgifterna ovan.