Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Lov och förhandsbesked utanför detaljplanerat område

Att handlägga lov och förhandsbesked utanför detaljplanerat område kan vara en utmaning. Med förändringar i PBL och ett högt tryck på byggandet i hela landet behöver du rätt kunskaper för att göra korrekta bedömningar. Under kursen får du lyssna till en av landets främsta experter och lära dig utforma en effektiv handläggningsprocess där du tar hänsyn till kommunens översiktsplan och kommande planprocess. Vi djupdyker i vanliga utmaningar och avvägningar som uppstår vid expediering av lov och förhandsbesked. Under kursen får du ta del av:
  • Beslut om förhandsbesked med hänsyn till kommande planarbete
 • Lärdomar och praktiska exempel från Mark- och miljööverdomstolen
 • Juridiskt ramverk och aktuell rättspraxis – för korrekt expediering och kungörelse
 • Korrekt utredningsförfarande för att undvika överprövning
 • Utredning på remiss – avvägning för såväl nationella som riksintressen
 • Utreda förorenad mark – vad kan man kräva i en utredning?
 • Strandskydd och fastighetsbildning
 • Hur samverka med Lantmäteriet och Miljökontoret?
 • Regler för komplementbyggnad som bygglovsbefriad åtgärder
 • Bedöma VA – lösningar och anslutningsvägar till tomen • Målgrupp: Handläggare förhandsbesked, bygglovshandläggare, bygglovschefer, bygglovsingenjörer, arkitekter, handläggare eller bygglovssamordnare
 • Pris:

Kursledare

Display reigun thune hedstr m

Reigun Thune Hedström

Reigun Thune Hedström är utbildad Arkitekt SAR/MSA; KKH och för många en välkänd expert med gedigen erfarenhet och kunskap. Hon har tidigare arbetat som planchef, stadsarkitekt, stadsbyggnadschef och teknisk chef, kommundirektör samt planeringsdirektör. Reigun har även varit anställd på SKL och expert i flera stora utredningar, t.ex. plan- och bygglagen, strandskyddet i miljöbalken, införandet av vindkraft i Sverige, kust- och havsplane­rings­utredningen, m.fl. Sedan några år tillbaka är hon dessutom särskild ledamot i Mark – och miljö­domstolen i Nacka.   

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program