Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Grön infrastruktur i praktiken

Hur främja ekosystemtjänster och bevara biologisk mångfald?

Hösten 2018 infördes Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Därmed är det hög tid för dig att lära dig arbeta strategiskt med grön infrastruktur i praktiken.

Grön infrastruktur ger ett helhetsperspektiv över landskapets ekologiska funktioner och ökar möjligheten för kommuner att nå miljömål. Dessutom säkrar det en långsiktigt hållbar strategi för grön infrastruktur i handlings-, översikts och detaljplaner.

Under interaktiva former får du som deltagare verktyg för hur den gröna infrastrukturen kan kartläggas och hur sådana kartläggningar kan användas i fysisk planering – för en långsiktigt hållbar grön samhällsplanering. Du lär dig olika analysmetoder för framtagande av kunskapsunderlag för grön infrastruktur och hur underlagen bör användas i praktiken. Du får ta del av goda exempel för hur du kan arbeta med kartläggning av grön infrastruktur. Kursen innehåller dessutom workshops där deltagarna får definiera sina utmaningar och målsättningar för att realisera hänsynstagande och förvaltning av grön infrastruktur och den gröna och hållbara staden. För vissa moment är det en stor fördel om du som deltar tar med dig en dator.

Därför ska du gå kursen:


 • Lär dig hur ekosystemtjänster och biologisk mångfald bör inkluderas i översikts- och detaljplanering

 • Du får strategier för att kartlägga, planera och genomföra arbetet med grön infrastruktur

 • Lär dig ta fram styrdokument för grön infrastruktur som påverkar policy, planering och beslutsfattande

 • Metoder för att identifiera strategiska lägen för förstärkning, gröna investeringar och kompensationsåtgärder

 • Lär dig förstå scenarioanalyser – noggrant studerande och visualisering av konsekvenser av grön infrastruktur i fysisk planering

 • Datum: 2020-02-13 - 2020-02-14
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-09-14 - 2020-09-15
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om hållbar samhällsplanering, exempelvis samhällsplanerare, kommunekologer, planarkitekter. landskapsarkitekter, miljöplanerare inom kommunen eller som konsult.

Utbildningsledare

Display christina borg

Christina Borg

Christina Borg är filosofie doktor i växtekologi, med spetskompetens inom ekologi och biodiversitet och har gedigen kunskap om Sveriges flora, fauna och ekosystem. Christina har 15 års erfarenhet av att arbeta med naturmiljöutredningar och inventeringar bland annat i samband med detaljplaner, grönstrukturutredningar samt stora infrastrukturprojekt. Christina har uppdragslett en ekosystemtjänstekartläggning för Uppsala kommun under 2015 som utgjorde ett underlag till ny ÖP och har deltagit i fler ekosystemtjänsteanalyser. Under kursen delar Christina med sig av möjligheter och utmaningar med grön infrastruktur i olika typer av projekt.

Display mattias bovin

Mattias Bovin

Mattias Bovin arbetar med grön infrastruktur i olika sammanhang på WSP och har stor erfarenhet av att genomföra olika landskapsanalyser för grön infrastruktur på uppdrag av kommuner, Länsstyrelser och Naturvårdsverket. Mattias har tidigare arbetat som GIS- och fjärranalyskonsult, som miljökonsult och GIS- & fjärranalysspecialist och som GIS-trainee på Lantmäteriavdelningen vid Huddinge kommun. Mattias har en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och kvartärgeologi med inriktning landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi från institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet. Han har även utvecklat metoder för att kartlägga och visualisera ekosystemtjänster med enkla GIS-verktyg.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program