Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Buller vid planering och tillsyn

Nya regelverket | Aktuell planläggning | Korrekt tillsynshandläggning

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem. Samtidigt råder det bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, vilket innebär ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden. I och med det nya regelverket som samordnar PBL och miljöbalken är det viktigt att plan-, bygglov och miljösidan har en samsyn i hanteringen av buller.

Denna kurs ger dig rätt verktyg för planering och tillsyn av olika typer av buller. SIPUs kurs Buller vid planering och tillsyn tar ett helhetsgrepp om buller - från tidiga skeden via genomförande till tillsyn. Du får en genomgång av vad aktuell och uppdaterad lagstiftning innebär i praktiken samt verktyg för hur du bäst hanterar buller i planprocessen.

Ur kursinnehållet: • Buller i PBL och miljöbalken - genomgång av aktuell lagstiftning och nya trafikbullerförordningen
 • Lär dig göra en korrekt och tydlig bullerutredning för att säkerställa en konkret åtgärdsplan
 • Säkra en noggrann handläggning av buller i hela planprocessen
 • Hur hantera bullerfrågan vid utveckling av befintlig och ny bebyggelse?
 • Hållbar stadsplanering som tar hänsyn till trafikbuller vid förtätning och nybyggnation
 • Checklista för hantering av buller i plan- och tillsynsarbetet • Datum: 2018-10-09 - 2018-10-10
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar buller i samhällsbyggnadsprocessen

Kursledare

Display peter malm

Peter Malm

Peter Malm har gedigen kunskap om bullerutredningar av väg, järnväg och industri. Peter har genomfört ett antal större bullerkartläggningar av hela kommuner samt framtagning av handlingsplaner. Inom EU-projekten QCITY och CityHush har Peter arbetat med efteranalys av bullerkartor, modeller för bullerkvalitet och bullerexponering för invånare. Han har ägnat mycket tid till att föreläsa kring hälsoeffekter av buller och arbetat med kartläggning av tysta områden. Peter arbetar sedan 2011 som avdelningschef för den ena av Tyréns akustikavdelningar i Stockholm.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01