Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Buller vid planering och tillsyn

Nya regelverket | Aktuell planläggning | Korrekt tillsynshandläggning

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem. Samtidigt råder det bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, vilket innebär ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden. I och med det nya regelverket som samordnar PBL och miljöbalken är det viktigt att plan-, bygglov och miljösidan har en samsyn i hanteringen av buller.

Denna kurs ger dig rätt verktyg för planering och tillsyn av olika typer av buller. SIPUs kurs Buller vid planering och tillsyn tar ett helhetsgrepp om buller - från tidiga skeden via genomförande till tillsyn. Du får en genomgång av vad aktuell och uppdaterad lagstiftning innebär i praktiken samt verktyg för hur du bäst hanterar buller i planprocessen.

Ur kursinnehållet:  • Buller i PBL och miljöbalken - genomgång av aktuell lagstiftning och nya trafikbullerförordningen
  • Lär dig göra en korrekt och tydlig bullerutredning för att säkerställa en konkret åtgärdsplan
  • Säkra en noggrann handläggning av buller i hela planprocessen
  • Hur hantera bullerfrågan vid utveckling av befintlig och ny bebyggelse?
  • Hållbar stadsplanering som tar hänsyn till trafikbuller vid förtätning och nybyggnation
  • Checklista för hantering av buller i plan- och tillsynsarbetet  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar buller i samhällsbyggnadsprocessen
  • Pris:

Kursledare

Display lejon profilbild

Andrea Sjöberg

Andrea är civilingenjör med inriktning på miljö och vattenteknik. Hon har intresserat sig för akustik och fördjupat sig inom akustik och luftvård. Hon arbetar idag med samhällsbuller, vägplaner där hon specialiserat sig på bullerskyddsskärmar och dess funktion.

Display charlotta ericsson

Charlotta Eriksson

Charlotta Eriksson, Epidemiolog och Med. Dr. i medicinsk vetenskap. Charlotta arbetar vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholms län och är även anknuten till Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Charlottas huvudsakliga inriktning är utredning och forskning kring buller och hälsa och är bland annat huvudförfattare till kapitlet om buller i Miljöhälsorapporten 2017.

Display lejon profilbild

Moa Wijkmark

Moa har arbetat som akustikkonsult sedan 2014. Hon arbetar dagligen med samhällsbullerutredningar men har också ett djup inom vibrations- och stomljudutredningar.

Display peter malm

Peter Malm

Peter Malm har gedigen kunskap om bullerutredningar av väg, järnväg och industri. Peter har genomfört ett antal större bullerkartläggningar av hela kommuner samt framtagning av handlingsplaner. Inom EU-projekten QCITY och CityHush har Peter arbetat med efteranalys av bullerkartor, modeller för bullerkvalitet och bullerexponering för invånare. Han har ägnat mycket tid till att föreläsa kring hälsoeffekter av buller och arbetat med kartläggning av tysta områden. Peter arbetar sedan 2011 som avdelningschef för den ena av Tyréns akustikavdelningar i Stockholm.

Display lejon profilbild

Ylva Nilsson

Ylva har lång erfarenhet av miljöfrågor i infrastrukturprojekt både som konsult och från beställarsidan. Hon har bred kunskap inom miljöområdet och om hur detta ingår i planeringsprocesser och genomförande både i väg- och järnvägsprojekt och i den kommunala fysiska planeringen. Ylva har arbetat i ett flertal projekt där arbetet med kommunala detaljplaner har samordnats med vägplaner och/eller järnvägsplaner.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program