Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Beroende och psykisk samsjuklighet

Individanpassad vård och välfungerande samverkan

 

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ökar och bland personer med beroende och samtidig psykiatrisk problematik är dödlighet oacceptabelt hög. För att bryta denna utveckling är det nödvändigt att erbjuda evidensbaserade, individanpassade stöd- och behandlingsinsatser som verkligen har effekt.

 

Komplex sjukdomsbild kräver ökad kunskap och individuellt anpassad behandling

Under kursen Beroende och psykisk samsjuklighet får du viktig kunskap och nya insikter om varför och hur samsjuklighet och beroende samvarierar, samt vägledning i hur du bäst anpassar behandling och stödinsatser utifrån både klientens/patientens behov och förutsättningar att lyckas. Vi diskuterar verksam behandling på djupet vid olika typer av psykiatrisk problematik, både ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.

 

Välfungerande samverkan är ett måste för att hjälpa fler

Vikten av välfungerande samverkan känner vi alla till, men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Både det individuella lidandet och samhällsekonomiska kostnaderna riskerar att bli större och många klienter/patienter ur denna svåra målgrupp löper stor risk att falla mellan stolarna om vi inte hittar välfungerande arbetsformer vårdgivarna emellan. Många arbetar dagligen med metoder som ska underlätta samarbete mellan berörda aktörer i vårdkedjan, men möter frustrerande hinder ifråga om tidsbrist, knappa resurser, olika synsätt på vad vården bör innehålla och svag förståelse för varandras kompetensområden.

  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar inom beroendevården på kommun, landsting eller inom privata vård- och behandlingsenheter: socialsekreterare, enhetschef, samordnare, läkare, sjuksköterska, socionom, behandlare, psykolog, kurator eller andra
  • Pris: 7900 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display skoglund

Charlotte Skoglund

Charlotte Skoglund är överläkare på Cereb, en mottagning i Stockholm som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna. Hon är specialist i allmänmedicin och psykiatri. Charlotte har tidigare arbetat många år på Maria Ungdom i Stockholm där hon varit med och startat och drivit Livsstilsmottagningen, en mottagning för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18-26 år. Charlotte är forskare på Karolinska Institutet och hennes forskningsområde rör samsjukligheten mellan ADHD och beroendeproblematik, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av personer där dessa båda tillstånd samvarierar.

Display webb sven eric

Sven-Eric Alborn

Sven-Eric Alborn är psykolog, psykoterapeut och utvecklingsledare på Psykiatriförvaltningen i Region Halland. Han är ansvarig för utvecklingen av den nya Beroendepsykiatrin i Halland där de nu genomför en integrerad vårdkedja för både öppen- och slutenvård, samt boenden med integrerade team och en samfinansierad integrerad avdelning. Sven-Eric har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete, organisationsutveckling och ledning av psykiatrisk beroendevård. Tidigare var han biträdande verksamhetschef med ansvar för utvecklings-, samordnings- och FoU-frågor inom Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program