Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Medborgardialog vid fysisk planering

Medborgardialog vid fysisk planering stärker den lokala demokratin och minskar risken för utdragna överklagandeprocesser. De största utmaningarna är ofta att planera för en effektiv process från idé till genomförande, välja metod för dialog och skapa representativiteti deltagandet. För att lyckas behöver medborgardialogen integreras i den politiska styrningen och påbörjas redan innan den formella planprocessen påbörjas. Kursen ger dig vägledning i hur du bäst planerar och genomför konstruktiva dialoger där viktig kunskap från kommunens invånare tas till vara på bästa sätt.

 

Processtyrd medborgardialog med ett starkt politiskt stöd minskar risken för utdragna överklagandeprocesser vid fysisk planering

Som tjänsteman i kommunen behöver du tydliga verktyg för hur du på bästa sätt planerar och genomför givande medborgardialoger. Kursen ger dig kunskap om hur du upprättar effektiva processer i hela flödet för en konstruktiv medborgardialog. Du lär dig hur du som tjänsteman blir en tydlig processledare som tar till vara allmänhetens kunskaper. Du lär dig även att förankra medborgardialog som en del i den politiska styrningen.

 

Givande former för dialog kräver ett innovativt förhållningssätt – ta del av välfungerande strategier för att engagera fler grupper och hantera särintressen

Det är ofta en utmaning att skapa representativitet som speglar befolkningsunderlaget bland deltagarna vid samrådsmöten. Kursen ger dig kunskap om hur du identifierar, bjuder in och engagerar alla grupper du vill nå. På så vis undviker du att starka särintressen tar över dialogprocessen och att marginalierade grupper minskar sitt inflytande ytterligare. Kursen ger dig verktyg för lyckade dialogformer och hur du bäst planerar för de olika stegen genom att börja i rätt tid.

 

Digitala verktyg ökar möjligheten att engagera fler i medborgardialogen

Du får även ta del av goda exempel på innovativa strategier för att arbeta med medborgardialog genom att tillämpa digitala verktyg i den fysiska planeringen. Under kursen får du information om hur du kan tillämpa CityPlanner – ett prisbelönt digitalt verktyg i 3D som tydliggör kommunens vision med den fysiska planeringen. Flera kommuner arbetar idag med CityPlanner för att kunna nå fler grupper som kommunen ofta har svårt att engagera att delta i traditionella samrådsmöten.

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar inom kommunen med medborgardialog vid fysisk planering
  • Pris:

Kursledare

Display webb alexander

Alexander Hellquist

Alexander Hellquist är verksam på SWEDESD, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Uppsala Universitet. Han har processdesignat och faciliterat ett tjugotal dialogprocesser i städer i Sverige, övriga Europa, Asien och Afrika. Under senare år har han bedrivit följeforskning åt SKL på 12 svenska kommuner som arbetar med medborgardialog kring komplexa frågor. Sedan tidigare har han erfarenhet av arbete med samråd som anställd på Länsstyrelse och statliga myndigheter.

Display webb bernard

Bernard le Roux

Bernard le Roux arbetar som konsult med inriktning mot kommunikation och dialog i komplexa frågor. Han har lång erfarenhet av att arbeta med dialog och utbildning inom offentlig sektor med dialogprocesser, konflikthantering och strategisk planering. Bernard har även arbetat som medlare, processledare och facilitator ibland annat Göteborgs stad där han var ansvarig för att genomföra kompetenshöjning i medborgardialog för politiker och tjänstemän i staden under 2014 – 2016. Idag arbetar han med dialog i Linbaneprojektet i Göteborg och frågan om skolans framtid i Svenljunga kommun i samband med deras översiktsplan. Bernard är även medgrundare till Dialogues Facilitation Gothenburg AB (svb) som arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting för att stödja kommuner, regioner och landsting där spänning uppstår runt komplexa och konfliktfyllda frågor.

Display g ran cars 1

Göran Cars

Göran Cars är professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH och på deltid gästprofessor vid institutionen för Data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet. Hans professionella intresse är riktat mot processer och strategier för stadsutveckling. Mer specifikt är forskningsintresset dels riktat mot analys av vilka faktorer som skapar attraktivitet, identitet och konkurrenskraft, dels mot processer för att effektivt driva utvecklingsprojekt från idéstadiet till genomförande. För närvarande är han engagerad på deltid i Kiruna för att göra en utvecklingsplan för stadens flyttning och den nya stadskärnan.

Display webb johan

Johan Göransson

Johan Göransson är produktchef på Agency9 som har fått ett internationellt pris för det innovativa dialogverktyget CityPlanner. Verktyget är i 3D format och ger goda möjligheter för kommunens invånare att ta del av målet med den fysiska planeringen och dela med sig av sina kunskaper digitalt. Flera kommuner använder idag CityPlanner med lyckade resultat.

Display webb linnea

Linnéa Askling

Linnéa Askling arbetar som projektledare på kontoret för samhällsbyggnad i Upplands Väsby kommun och projektleder bland annat arbetet med att ta fram kommunens nya översiktplan. I sitt arbete planerar och genomför hon medborgardialoger av olika slag. Hon arbetar även strategiskt med medborgardialog i den metodutvecklingsgrupp som kommunen har.

Display sofia gullberg

Sofia Gullberg

Sofia Gullberg arbetar som projektledare med demokrati och jämlikhetsfrågor i Upplands Väsby kommun. Hon har planerat och genomfört ett antal medborgardialoger med unga om skolfrågor och trygghetsfrågor samt en medborgarbudget inför ombildningen av kommunens stadspark. Sofia arbetar även strategisk med medborgardialog och demokratiutveckling i den metodutvecklingsgrupp för medborgardialog som kommunen har.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program