Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Grundkurs i Signs of Safety

För dig som arbetar som handläggare av ärenden som rör barn- och unga inom socialtjänsten erbjuder SIPU enlösningsfokuserad grundkurs i utredningsmetodiken Signs of Safety. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om Signs of Safety och vilka verktyg och arbetssätt som i samarbete med barnets familj och nätverk säkerställer ett systematiskt och långsiktigt barnskydd.

Signs of Safety inkluderar barnets familj och nätverk, och används effektivt för att stärka barnskyddet i hela utredningsprocessen

Arbetsmodellen med rötter i Australien används idag internationellt vid utredning av barn och unga som far illa i sina hemmiljöer. Arbetsmodellen lämpar sig för olika delar av utredningsprocessen och används med fördel i kombination med BBIC. Signs of Safety innebär ett nytänkande i socialsekreterens förhållningssätt då det förutsätter att socialtjänstens till stor del inkluderar barnets familj och närmaste nätverk för att skapa en säkrare miljö för barnet. Tack vare arbetsmodellens positiva effekter för att skapa en långsiktig förändring används den av många kommuner i landet.

En långsiktig säkerhetsplanering ökar möjligheten att skapa en hållbar förändring

En av de mest centrala delarna av Signs of Safety innebär att socialtjänsten gör en säkerhetsplanering. Detta görs oftast i situationer där socialtjänstens oro för barnet är så pass allvarlig att barnet kan komma att behöva placeras enligt LVU. Socialtjänsten för då en dialog med barnets familj och närmaste nätverk, gör en omfattande kartläggning av det utsatta barnets livssituation, och identifierar risk- och skyddsfaktorer. Genom att inkludera barnet i säkerhetsplaneringen stärks barnets möjlighet att komma till tals och själv beskriva sin situation. Meningen med säkerhetsplaneringen är att socialtjänsten så småningom ska kunna lämna över ansvaret för barnet till dess föräldrar. Du lär dig hur arbetet bör dokumenteras med stöd av nya BBIC, för en mer rättssäker handläggning.

Genom att låta barnet komma till tals och berätta om sin situation delaktiggör du barnet och ökar kvaliteten i handläggningen

En viktig del i arbetet med Signs of Safety innebär att involvera hela familjen och att ha en transparens i hela handläggningsprocessen. Under kursen lär du dig hur du bäst kan inkludera såväl barnet som familjen i arbetet med att skydda barnet som far illa. Du lär dig även hur du kan använda rätt intervjumetodik för att kartlägga barnets situation.

Lär dig göra noggranna risk- och skyddsbedömningar av barn och unga med ett välmotiverat beslut

Risk- och skyddsbedömningen är en viktig del i att tidigt kartlägga farorna för barnets säkerhet. Du lär dig hur du kan tillämpa Signs of Safety vid mottagning av oroaanmälan och risk- och skyddsbedömning för att tidigt se om barnet är i behov av ett omedelbart skydd.

Detta är några av många viktiga frågor som kommer att besvaras under de två kursdagarna.

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som enhetschef, socialsekreterare, metodutvecklare eller på annat sätt handlägger ärenden som rör barn och unga inom socialtjänsten
  • Pris:

Kursledare

Display katarina elmehed

Katarina Elmehed

Katarina Elmehed är licensierad utbildare i Signs of Safety och har flera års erfarenhet av utbildning och handledning i arbetsmodellen. Katarina har en bakgrund som socialsekreterare och processledare inom socialtjänstens barnavårdsarbete och har arbetat med Signs of Safety sedan 2011. Något Katarina ägnat mycket tid åt i sitt familjearbete är att skapa fungerande arbetsrelation i syfte att öka tryggheten och säkerheten för barnen. Hon upplever att Signs of Safety svarar på frågan hur socialt arbete kan bedrivas på ett sätt som är mer humant och inkluderande för barnen, familjerna och de professionella.

Display linn van bruggen

Linn van Bruggen

Linn van Bruggen har närmare 18 års erfarenhet av arbete på socialtjänsten inom barn och familjeområdet, och har därmed goda kunskaper om rådande lagstiftning, riktlinjer och vad som krävs för en rättsäker handläggning. Hon vet också att det krävs mer än bara riktlinjer och rutiner för att kunna göra bra bedömningar och bidra till att det barn och ungdomar som är i behov av socialtjänstens insatser får rätt stöd och hjälp. Linn har under de senaste sex åren arbetat utifrån Signs of Safety-modellen och funnit att denna är en bra metod för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete med de utsatta barnen och deras familjer, och för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar. Hon är idag en av de fyra licensierade utbildarna i Signs of safety-modellen som idag finns i Sverige. Linn har även erfarenhet av implementering av Signs of safety-modellen inom socialtjänsten.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program