Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Tillämpning av artskyddsregler vid planering och exploatering

– för långsiktigt hållbart samhällsbyggande

 

Att behålla ett rikt växt- och djurliv vid exploatering av nya markområden är grunden för ett hållbart samhälle. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du tillämpar artskyddsförordningen och EU:s Art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner.

 

Ett hållbart samhälle där bebyggelse och natur samspelar

Idag råder det många gånger en konflikt mellan bostadsbehov och bevarande vid utveckling av våra städer. Många tätortsnära natur- och grönområden tas i anspråk för bostadsbyggande, vilket riskerar att förstöra hela ekosystem och ekologiska näringskedjor. Att kunna behålla ett rikt växt- och djurliv vid exploatering av nya markområden är grunden för ett hållbart samhälle där bebyggelse och natur kan samspela. De gröna ytorna ger dessutom möjlighet att skapa goda livsmiljöer för människor, där hälsa och välbefinnande främjas.

 

Skydda de biologiska värdena och arternas överlevnad

Artsskyddsförordningen (2007:845) är en viktig lagstiftning som ska behandlas vid planering och exploatering för att skydda de biologiska värdena och arternas överlevnad vid samhällsbyggande. Regelverket kring artskydd är komplext och ofta svårt att tillämpa i praktiken, t.ex. hur du ska hantera inventeringar och uppgifter om fåglar, salamandrar och paddor. Reglerna kan ofta slå till hårt när de tillämpas genom att bebyggelse omöjliggörs eller leder till kostsamma skyddsåtgärder.

 

Tillämpa artskyddsförordningen vid planering och exploatering

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du tillämpar artskyddsförordningen och EU:s Art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv vid framtagande av detaljplaner och översiktsplaner, hur du prövar om det är lämpligt att bygga i vissa områden samt planerar och exploaterar i nya markområden där hänsyn tas till djur och växter.

 

Ur kursinnehållet:  • Ekosystem, ekologiska näringskedjor och ekosystemtjänster – hur påverkas dessa av samhällsbyggandet?
  • Samhällsbyggnadsprocessen – hur kan bevarandet av biologisk mångfald förenas med stadsutveckling?
  • Artskyddsförordningen – vad innebär de olika skydden?
  • Artskyddsregler i förhållande till andra lagar, t.ex. PBL och miljöbalken
  • När påverkar artskyddsförordningen en planeringssituation? Bedömning och gränsdragning
  • Vilka typer av underlag krävs och när i processen ska de redovisas?
  • När krävs en MKB för att kunna ta ställning till en artskyddsfråga?
  • Hur förbättra samhällsbyggnadsprocessen så att artskyddsfrågorna hanteras i rätt skede av processen?  • Målgrupp: Kommunekologer, planarkitekter, exploateringsingenjörer, bygglovhandläggare, naturvårdshandläggare samt konsulter.
  • Pris:

Kursledare

Display carl gustaf hagander 6

Carl-Gustaf Hagander

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Han har lång erfarenhet av detaljplanering, bland annat som länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt som konsult och PBL-lärare i skilda sammanhang. Carl-Gustaf är en av författarna till ”PBL 2010 – En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”.

Display mikael schultz webb

Mikael Schultz

Mikael Schultz, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Han har lång kommunal erfarenhet, med bland annat en bakgrund som miljödirektör i Karlstads kommun, miljöchef i Trollhättans kommun och tidigare som miljöplanerare i Göteborgs stad. Mikael är en av författarna till ”Artskydd – grunder och tillämpning”, utgiven 2016 av Wolters Kluwer.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program