Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

Från anmälan till utförd rättelse

Plan- och bygglagens bestämmelser syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och även för kommande generationer. Byggnadsnämndens tillsyn har en nyckelroll i detta arbete. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du uppfyller reglerna kring tillsyn av lov och strandskyddsdispenser, samt hur du handlägger ärendena på ett rättssäkert och effektiv sätt. Du lär  dig även hur du förebygger och hanterar situationer med hot och våld i tillsynsarbetet.

 

Byggnadsnämndens tillsyn bidrar till en god livsmiljö

Byggnadsnämndens lov- och dispensprövning är en garant för att lagarna följs i praktiken. Lagstiftning utan kontroll blir verkningslös, och i förlängningen leder det till att urholka förtroendet för myndigheterna. Professionell och systematisk tillsyn bidrar till en god livsmiljö och ökat förtroende för verksamheten och lagstiftningen.

 

Handlägg tillsynsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt

Under kursen behandlar vi reglerna och vanliga frågeställningar kring tillsyn som följer av ansvaret att handlägga lov och strandskyddsdispenser. Andra tillsynsfrågor hanteras mer översiktligt (t.ex. OVK/hissar/lagen om energimätning). De teoretiska utgångspunkterna blandas med många praktiska exempel och rättsfall, som sammantaget ger dig som deltagare en trygghet i hur du handlägger tillsynsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt - från det att anmälan kommer in, platsbesök genomförs och till dess att rättelse har skett. Kursmaterialet är utformat så att det ska vara praktiskt användbart för det fortsatta arbetet på hemmaplan.

 

Förebygg hot och våld i tillsynsarbetet

I arbetet med tillsynsfrågor kommer man ofta i kontakt med personer som är upprörda eller arga. Hot och våld mot myndighetsutövare och politiker är ett växande problem. Förutom att hot och våld leder till ohälsa kan det dessutom utgöra ett rättsäkerhetsproblem när beslutsfattare inte vågar fatta beslut som kan upplevas som obekväma. Det är därför angeläget att minska både sannolikheten för och konsekvenserna av risken för hot och våld.

Under kursen får du kunskap om hur konflikter kan undvikas, minimeras och hanteras. Vi varvar föreläsningar med arbete i grupp, och du får lära dig mer om hur organisatoriska, mänskliga och tekniska faktorer samverkar med varandra i ett hot- och våldssammanhang.

 

Praktiska verktyg för att hantera tillsynsärenden

Efter kursdagarna ska deltagaren ha goda kunskaper och praktiska verktyg för att kunna hantera tillsynsärenden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde på ett professionellt, effektivt och säkert sätt.

  • Datum: 2019-03-13 - 2019-03-14
  • Typ: Kurs
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde. Arbetar du som chef, handläggare, inspektör eller förtroendevald har du nytta av kursens innehåll

Kursledare

Display benjamin 04 bw

Benjamin Hellström

Benjamin Hellström är utbildad byggnadsingenjör, certifierad kontrollansvarig och VD på ett konsultföretag i Stockholm. Han har 10 års erfarenhet inom plan- och byggområdet och har arbetat med bygglov, inspektioner, tillsyn och även som inhyrd bygglovschef i flera Stockholmskommuner. Benjamin arbetar ofta i nära samarbete med både byggherrar och byggnadsnämnder för att utreda juridiska tillämpningar av PBL.

Display mikael bron

Mikael Bron

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Sedan snart 15 år tillbaka undervisar han på heltid inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd om hur du som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld. Utöver undervisningen skriver han även rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor. Mikael erhåller ständigt höga betyg och lovord från deltagare på hans utbildningar för SIPU.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program