Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna

Missbruk av alkohol och narkotika hos unga är svårt att förebygga och behandla, och tyvärr är risken stor att missbruk hos unga personer fortsätter livet ut. Under denna kurs får du kunskap om preventiva och behandlande insatser för dessa ungdomar. 

Både karaktär och omfattning av missbruket, men även hur behandlingen bör utformas och genomföras, skiljer sig stort mellan unga och vuxna. Den ungas missbruk och missbruksförhållanden karaktäriseras och påverkas av samspelet mellan psykologiska, psykiatriska och sociala faktorer. Eftersom unga personer som har missbruk och beroende löper en stor risk att fortsätta livet ut är det väldigt viktigt att upptäcka och behandla dessa ungdomar. 

Utifrån vetenskapligt och kliniskt perspektiv får du kunskap om behandling och prevention

Under denna uppskattade kurs får du matnyttig och viktig kunskap som hjälper dig i arbetet att förebygga och behandla ungas missbruk och beroende. Du får en genomgång av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer och vad de innebär i praktiken i arbetet med ungdomar. Vi pratar om det senaste inom forskningen och du får även ta del av praktiska exempel. Förutom att vi diskuterar hur ungas vanor ser ut i dag kommer vi även att gå igenom vilka utmaningar vi står inför framöver. Kursdagarna varvas med föreläsningar, praktiska exempel och diskussioner. 

 

Ur kursinnehållet:  • Vem är den unga missbrukaren och vilka utmaningar står vi inför framöver?
  • Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende?
  • Förebyggande insatser – hur nå ungdomarna innan det går för långt?
  • Hur arbeta med samsjuklighet hos unga?
  • Rekommendationer om behandling av ungdomar med missbruk och beroende
  • Socialstyrelsens nya riktlinjer – Vad innehåller de och vad innebär de i praktiken?  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som i din yrkesroll möter ungdomar och unga vuxna med missbruk och beroende
  • Pris: 6900 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display skoglund

Charlotte Skoglund

Charlotte Skoglund är överläkare på Cereb, en mottagning i Stockholm som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna. Hon är specialist i allmänmedicin och psykiatri. Charlotte har tidigare arbetat många år på Maria Ungdom i Stockholm där hon varit med och startat och drivit Livsstilsmottagningen, en mottagning för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18-26 år. Charlotte är forskare på Karolinska Institutet och hennes forskningsområde rör samsjukligheten mellan ADHD och beroendeproblematik, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av personer där dessa båda tillstånd samvarierar.

Display h kan leifman

Håkan Leifman

Håkan Leifman är direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och forskare på KI. Håkans forskning och arbete på CAN rör policy- och preventionsforskning men framförallt epidemiologisk alkohol- och drogforskning med fokus på mönster och trender när det gäller alkohol- och narkotikavanor bland unga och vuxna, och bakomliggande orsaker till dessa. I detta arbete analyseras såväl registerdata som, och framförallt, unika långa tidsserier baserat på enkätdata.

Display kent nilsson

Kent Nilsson

Kent Nilsson är professor och verksam vid Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet och Landstinget Västmanland. Kents forskning inriktas framförallt mot biologiska och miljömässiga riskfaktorer för avvikande beteende hos ungdomar. Den psykiska ohälsan är nära sammanbunden med alkohol och drogmissbruk samt kriminellt eller antisocialt beteende. I sin forskning studerar Kent hela ungdomspopulationer, BUP-patienter och ungdomar från missbrukskliniker.

Display sara l venhag

Sara Lövenhag

Sara Lövenhag är legitimerad psykolog med erfarenhet av utredning och behandling i barn- och ungdomspsykiatrin. Sara är verksam på Statens institutionsstyrelses enhet för forskning och utveckling där hennes fokus ligger på metodutveckling. Hon har nyligen disputerat på en avhandling om missbruk och psykiatrisk samsjuklighet bland ungdomar.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program