Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Risk- och skyddsbedömning av barn och unga som far illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden, men tyvärr är det inte verkligheten för alla barn i Sverige. Socialtjänstens förmåga att skydda barn och unga som far illa är därför avgörande för varje enskilt fall.

Under den senaste tiden har en nationell kraftsamling gjorts för att stärka barnskyddet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Barnets rättigheter har förstärkts i lagstiftning, en nationell handlingsplan har utarbetats, kraven på en tydligare dokumentation har ökat och regeringen har tillsatt en nationell samordnare för den sociala barn och ungdomsvården.

Ett sätt att öka kommunens möjlighet att stärka skyddet för barn och unga är att utarbeta välfungerande arbetsprocesser med tydliga och uppföljningsbara rutiner. Hur arbetet ska organiseras är upp till varje kommun att besluta om. Ett första steg i att skapa en långsiktig förbättring, för att kunna fatta rättssäkra beslut i varje enskilt ärende, är att utveckla hanteringen av anmälningar som inkommer vid misstanke om att barn eller unga far illa. För att lyckas behöver kommunerna också organisera arbetet på ett sätt som gör att de hanterar risktrösklar och skapar förutsättningar för samarbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

Under denna kurs fördjupar du dina kunskaper om hur du kan göra noggranna risk- och skyddsbedömningar och på så vis stärka skyddet för barn och unga som far illa, med stöd av Signs of Safety-modellen. Denna arbetsmodell används redan av många kommuner inom socialt arbete och är en bra modell för hur man kan definiera risk- och skyddsfaktorer och skapa förutsättningar för samarbete med de utsatta barnen och deras familjer. Du lär dig även hur socialtjänsten kan organisera arbetet med hantering av anmälningar, för att säkerställa en rättssäker handläggningsprocess med en tydlig dokumentation som går att följa upp. Du får även inblick i vad som krävs för att implementera Signs of Safety-modellen i hela verksamheten för ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete.

  • Målgrupp: Socialsekreterare som arbetar med risk- och skyddsbedömning av barn och unga samt enhetschefer inom socialtjänsten
  • Pris:

Kursledare

Display linn van bruggen

Linn van Bruggen

Linn van Bruggen har närmare 18 års erfarenhet av arbete på socialtjänsten inom barn och familjeområdet, och har därmed goda kunskaper om rådande lagstiftning, riktlinjer och vad som krävs för en rättsäker handläggning. Hon vet också att det krävs mer än bara riktlinjer och rutiner för att kunna göra bra bedömningar och bidra till att det barn och ungdomar som är i behov av socialtjänstens insatser får rätt stöd och hjälp. Linn har under de senaste sex åren arbetat utifrån Signs of Safety-modellen och funnit att denna är en bra metod för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete med de utsatta barnen och deras familjer, och för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar. Hon är idag en av de fyra licensierade utbildarna i Signs of safety-modellen som idag finns i Sverige. Linn har även erfarenhet av implementering av Signs of safety-modellen inom socialtjänsten.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program