Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillämpning av miljöbalken vid detaljplanering

För effektivare plangenomförande

 

Förändringarna som skett i Plan- och bygglagen syftar till att skapa en enklare planprocess och ett effektivare plangenomförande. Att detaljplanen ska kunna genomföras effektivt styrs dock inte bara av PBL. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du i tidiga skeden av planprocessen hanterar frågor som regleras av t.ex. Miljöbalken och Kulturmiljölagen, så att detaljplanen kan genomföras så snart den har vunnit laga kraft.

 

Effektiv tillståndsprövning enligt miljöbalken

Det är vanligt idag att tillståndsprövning enligt miljöbalken pågår långt efter det att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket leder till allt ifrån några månader till flera års uppskjutna plangenomföranden. I värsta fall kan tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken inte medges, och då går detaljplanen inte att genomföra alls. Dessa situationer innebär stora onödiga ekonomiska och tidsmässiga kostnader, både för kommunen och exploatören.

 

Identifiera riskfaktorer tidigt inom planområdet

När du i ett tidigt skede av planprocessen analyserar vilka frågor som innebär en risk för en tänkt planutformning och/eller genomförandet av planen, är det möjligt att undvika tids- och kostnadskrävande justeringar av planen och tillstånds- eller dispensprövningar i samband med genomförandet av detaljplanen. Med kunskap om vilka riskfaktorer som finns inom ett planområde kan planprocessen samordnas med processer enligt miljöbalken och kulturmiljölagen. Samordnade processer är nyckeln till ett effektivt plangenomförande. 

 

Ur kursinnehållet:  • Hur man i kommunen kan arbeta parallellt med detaljplaneprocess och processer enligt miljöbalken och kulturmiljölagen
  • Hur du gör en analys av riskfaktorer inom planområdet i ett tidigt skede 
  • Hur du identifierar vilka tillstånds- och dispensprövningar som är aktuella och när de bör startas så att de är klara när detaljplanen vinner laga kraft. 

  • Målgrupp: Alla som arbetar med plangenomförandefrågor i kommunen
  • Pris:

Kursledare

Display christer s dereng 1

Christer Södereng

Christer arbetar som miljökonsult och är expert inom vattenrätt. Han har en mångårig erfarenhet av miljöprövningar inom vattenverksamheter och av juridisk hantering av övriga markrelaterade bestämmelser. Christer har en fastighetsjuridisk utbildning från KTH med specialisering mot vattenrätt. Han har mycket goda kunskaper om de juridiska processer som krävs vid olika projekt som rör förändrad markanvändning och då speciellt byggande i vatten. Tidigare arbetade han på Länsstyrelsen i Stockholms län med olika typer av vattenfrågor, framför allt med tillsyn och prövning av vattenverksamheter. I arbetet med prövningar ingick även att besluta om dispenser från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning.

Display petra adrup 1

Petra Adrup

Petra arbetar som miljökonsult, framförallt med strategisk miljörådgivning inom ramen för plan- och tillståndsprocesser inom utmanande och stora projekt, t.ex. har hon arbetat med detta inom Projekt Slussen. Hon har mycket bred kompetens och erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samt tillståndsansökningar för vattenverksamhet, miljöfarlig och kärnteknisk verksamhet. Petra har läst biologi på Stockholms Universitet samt ett internationellt mastersprogram i miljö och hållbarhet på KTH.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08-698 06 01

Ladda ner program