Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Hantering av buller i plan- och byggprocessen

Planering, juridik och teknik

 

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem, och trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Samtidigt råder det bostadsbrist i många av landets tillväxtregioner och det finns behov av att bygga bostäder i bullerutsatta miljöer. Ett hinder för bostadsbyggandet är den osäkerhet som råder i fråga om hur buller ska hanteras vid planering och byggande av nya bostäder.

 

Aktuella lagändringar

Med anledning av detta framtogs propositionen Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2013/14:128), som antogs i juni 2014. Syftet med propositionen var att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Som en fortsättning på detta arbete antogs en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader den 9 april 2015 (SFS 2015:216). Boverket och Naturvårdsverket har även under 2015 kommit ut med nya dokument gällande riktvärden som bland annat ska gälla vid bostäder*. 

 

Under denna tvådagarskurs får du viktig juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och buller 

Här lär du dig bland annat hur buller regleras i PBL och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas och vad aktuella lagändringar innebär i praktiken. Du får även kunskap om hur en bullerutredning utförs på bästa sätt, hur buller effektivt kan minskas vid mottagare eller källa, och hur bullerkartläggning kan genomföras. Dessutom får du utbyta erfarenheter och diskutera dagsaktuella frågeställningar och utmaningar med experter och kollegor från hela landet!

 

Ur kursinnehållet:  • Hur regleras buller i PBL och miljöbalken?
  • När kan avsteg från riktvärden accepteras?
  • Vad innebär aktuella lagändringar i praktiken?
  • Hur utföra en korrekt och tydlig bullerutredning?
  • Olika effektiva sätt att minska bullret vid källan eller mottagaren. 

*Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Naturvårdsverket, RAPPORT 6538 • APRIL 2015, samt Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder– en vägledning, Boverket RAPPORT 2015:21

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar buller vid planering och byggande av nya bostäder
  • Pris:

Kursledare

Display andreas novak 1

Andreas Novak

Andreas Novak (Tekn. Dr. ) arbetar som avdelningschef i Stockholm och Uppsala samt är akustikexpert med inriktning mot byggnadsakustik, samhällsbuller och vibrationer i mark och byggnader. Han har över 25 års erfarenhet av arbete med akustik. Arbetet omfattar såväl utredningar, mätningar, beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla typer av byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader, skolor etc. Dessutom utförs arbete i alla faser av projekten från förstudier, program-, system-, bygg- till förvaltningsskedet.

Display lisa johansson 1

Lisa Johansson

Lisa Johansson är akustikkonsult och teamledare med ca 15 års erfarenhet i branschen. Lisa jobbar främst med samhällsbullerprojekt i tidiga skeden åt byggherrar, kommuner och verksamhetsutövare. Hon har varit delaktig i flertalet omfattande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och har god kännedom om de juridiska aspekterna kring bullerfrågan vid planering och i prövningar. Hon är en van föreläsare som ofta håller presentationer vid konferenser, samråd och förhandlingar samt kurser till yrkesverksamma och studenter.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program