Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering

Från plan till genomförande

Klimatförändringar och förtätningen av städer sätter ökad press på befintliga dagvattensystem, vilket kan leda till bland annat översvämningar, förstörd bebyggelse och förorening av dricksvatten. EU:s vattendirektiv med krav på att uppnå målet god vattenstatus för samtliga vattenresurser ställer även nya krav. Under denna kurs ökar du din kunskap kring hur du hanterar dagvattenfrågan vid detaljplanering, samt hur regelverket och ansvarsfördelningen för dagvattnet ser ut.

Hantera dagvattenfrågan i detaljplan

Kommunens dagvattenstrategi och VA-planer ska omsättas i praktiken, och detaljplanerna är ett verktyg för att kunna uppfylla målen i planerna, hantera konsekvenser av klimatförändringar med ökade flöden samt uppnå nya EU-krav för god vattenstatus. Utöver Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster är det ytterligare fyra olika lagstiftningar som involveras när man hanterar dagvattenfrågan i detaljplan. De olika lagstiftningarna går in i varandra, och det finns ingen tydlig och enhetlig tolkning för hur man hanterar dagvattenfrågan i detaljplanering.

Ur kursinnehållet:  • Vad kan man egentligen reglera i detaljplan gällande dagvatten?  • Hur skapar du en planbeskrivning och planbestämmelse som håller juridiskt, enligt Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster?  • Hur långt kan man sträcka sig i planbestämmelser gällande dagvatten?  • Hur skapar du förutsättningar i detaljplan för enklare plangenomförande och bygglov?  • Hur planerar du för ett gott omhändertagande av dagvatten vid stadsutveckling?  • Hur beaktar du kommande klimatförändringar med ökade flöden?


  • Målgrupp: Alla som arbetar med dagvattenhantering på kommun, länsstyrelse eller konsultföretag
  • Pris:

Utbildningsledare

Display carl gustaf hagander 3

Carl-Gustaf Hagander

Carl-Gustaf Hagander är tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Han har lång erfarenhet av detaljplanering, bland annat som länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt som konsult och PBL-lärare i skilda sammanhang. Carl-Gustaf är en av författarna till ”PBL 2010 – En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”.

Display maria rothman

Maria Rothman

Maria Rothman arbetar som projektledare och samordnare av dagvatten och klimatanpassningsfrågor på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun. Hon har arbetat i VA-branschen i snart 30 år, bl.a. som driftansvarig/driftchef på Stockholm Vatten och Avfall och Norrköpings Vatten och Avfall. Sedan flera år tillbaka pågår ett gediget arbete i Norrköpings kommun att se över vilka risker klimatförändringar som t.ex. kraftiga regn och översvämningar medför, och att minska skadeverkan för invånarna. Under kursen delar Maria med sig av planerings- och implementeringsarbeten som pågår i Norrköpings kommun. 

Display stefan rubenson 1

Stefan Rubenson

Stefan Rubenson är f.d. hovrättsjurist med inriktning på miljörätt, vattenrätt och fastighetsrätt. Han har tidigare varit chef för Rättsenheten vid Miljödepartementet (1994-2002) och ordförande och chef i Statens Va-nämnd (2002-2011). Numera är han Senior konsult på Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm. Stefan är en flitig föreläsare, och har själv och tillsammans med andra gett ut flera böcker om miljörätt, t.ex. kommentaren till Miljöbalken.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program