Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tydliga och rättssäkra detaljplaner

Tillämpning av PBL för ett effektivt samhällsbyggande

Detaljplanerna är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för en effektiv process från plan till genomförande, samt inte minst för ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande. Under denna kurs ökar du din kunskap kring hur du utformar tydliga detaljplaner och tillåtna planbestämmelser, så att det blir enklare att genomföra detaljplanen, ge bygglov och utföra tillsyn.

Tydliga detaljplaner och tillåtna planbestämmelser

Detaljplanen ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. Om planerna är otydliga eller har brister blir det svårare att genomföra detaljplanen, ge bygglov och utföra tillsyn. I samband med detaljplaneringen väcks ofta frågor kring vad som kan regleras i planen och hur en planbestämmelse ska utformas. Dessa frågor måste lösas i detaljplaneskedet för att planen sedan ska kunna genomföras. Vissa av frågorna går att lösa med PBL, medan andra frågor regleras av annan lagstiftning, såsom Miljöbalken, Kulturmiljölagen och VA-lagen. En planförfattare måste därför även ha kunskap om annan lagstiftning som berör detaljplanering. 

Vad är en giltig eller ogiltig planbestämmelse? Hur undviker du vanliga fel eller brister vid utformning av detaljplan? Hur minimerar du risken för överprövning av planen? Hur bidrar du till en effektiv planprocess som underlättar plangenomförande, bygglov och tillsynsarbete?

Utgångspunkten för kursens upplägg är vanliga frågeställningar som dyker upp i detaljplanearbetet och du lär dig hur du ska tänka och förhålla dig till dessa i planarbetet. Vi använder bland annat Boverkets nya Kunskapsbanken, kapitlet ”Detaljplanering” och ser hur vi praktiskt tillämpar dessa råd och anvisningar. Vi går igenom gällande lagstiftning och aktuella rättsfall, samt lär av och diskuterar hur vi drar nytta av dessa erfarenheter i detaljplanearbetet.

Ur kursinnehållet: • Hur bidrar detaljplaneringen till en effektiv planprocess som underlättar plangenomförande, bygglov och tillsynsarbete? • Planprocessens olika delar – från planbesked till bygglovsprövning • Råd, tips och fallgropar vid planutformning • Så utformar du korrekta och tydliga planbestämmelser som reglerar hanteringen av dagvatten, buller och strandsskydd i detaljplan • Detaljplanen som stöd för genomförande – fastighetsrättsliga frågor och avtal • Hur minimerar du överklaganden och upphävanden? Lär av rättsfallen
   Du har möjlighet att ta med dina frågor, som vi tar upp och diskuterar kring under kursen.

 • Datum: 2019-02-12 - 2019-02-13
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som är fysisk planerare, samhällsplanerare, planarkitekt och planchef, men även andra som är intresserade är välkomna

Kursledare

Display carl gustaf hagander 3

Carl-Gustaf Hagander

Carl-Gustaf Hagander är tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Han har lång erfarenhet av detaljplanering, bland annat som länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt som konsult och PBL-lärare i skilda sammanhang. Carl-Gustaf är en av författarna till ”PBL 2010 – En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”.

Display klas klasson 2015

Klas Klasson

Klas är kommunarkitekt i Håbo kommun. Han har lång erfarenhet som PBL-kunnig stadsarkitekt i olika kommuner och som arkitekt på Länsstyrelsen i Stockholm där han arbetade med PBL-utbildning, plangranskning och tillsyn av kommunernas bygglovsverksamhet.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program