Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tydliga och rättssäkra detaljplaner

Tillämpning av PBL för ett effektivt samhällsbyggande

Detaljplanerna är ett viktigt verktyg för att skapa rätt förutsättningar för en effektiv process från plan till genomförande, inte minst för ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande. Denna kurs ger dig utökad kunskap om hur du utformar tydliga detaljplaner och tillåtna planbestämmelser. På så vis blir det enklare att genomföra detaljplanen, ge bygglov och utföra tillsyn.

Uppdatera din kunskap om övrig lagstiftning som påverkar detaljplanen

I samband med detaljplaneringen väcks ofta frågor kring vad som kan regleras i planen, och hur en planbestämmelse ska utformas. Vissa av frågorna går att lösa med PBL, medan andra frågor regleras av annan lagstiftning, såsom Miljöbalken, Kulturmiljölagen och VA-lagen. Under kursen tar du del av all relevant lagstiftning du som planförfattare måste ha kunskap om.

Digitala detaljplaner – trendspaning

Utgångspunkten för kursen är vanliga frågeställningar som dyker upp i detaljplanearbetet för att du ska lära dig hur du ska förhålla dig till dessa i planarbetet. Förutom en gedigen genomgång av gällande lagstiftning och aktuella rättsfall fokuserar vi även på digitaliseringen av detaljplaner och hur vi genom att arbeta rätt med de digitala planerna förtydligar och förenklar processen.

Ur kursinnehållet:  • Så bidrar detaljplaneringen till en effektiv planprocess som underlättar plangenomförande, bygglov och tillsynsarbete  • Planprocessens olika delar – från planbesked till bygglovsprövning  • När krävs det en detaljplan för en byggnadsåtgärd?  • Digital planhantering – trendspaning, datorstöd, kommunikation  • Tydliga planbestämmelser som reglerar hanteringen av dagvatten, buller och strandskydd i detaljplan  • Detaljplanen som stöd för genomförande – fastighetsrättsliga frågor och avtal  • Hur minimerar du överklaganden och upphävanden?  • Lär av rättsfallenDu har möjlighet att ta med dina frågor, som vi tar upp och diskuterar kring under kursen.

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som är fysisk planerare, samhällsplanerare, planarkitekt och planchef, men även andra som är intresserade är välkomna
  • Pris:

Utbildningsledare

Display carl gustaf hagander

Carl-Gustaf Hagander

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Carl-Gustaf har lång erfarenhet av detaljplanering, bland annat som länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt som konsult och PBL-lärare i skilda sammanhang. Han är även en av SIPU:s flitigt anlitade och uppskattade kursledare som förklarar aktuell lagstiftning och rättspraxis på ett tydligt och konkret sätt.

Display klas klasson 2015

Klas Klasson

Klas Klasson, kommunarkitekt i Håbo kommun. Klas har gedigen kunskap som PBL-kunnig stadsarkitekt i olika kommuner och som arkitekt på Länsstyrelsen i Stockholm där han arbetade med PBL-utbildning, plangranskning och tillsyn av kommunernas bygglovsverksamhet.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program