Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Fördjupningskurs – Förorenade områden

Undersökning & Riskbedömning

 

I Sverige finns det cirka 80 000 förorenade områden varav omkring 1200 är högriskområden. Utan åtgärd innebär dessa områden en risk för att människors hälsa och miljön utsätts för farliga kemikalier. Varje förorenat område har skilda förutsättningar vad gäller t.ex. geologi, verksamhetshistorik och därmed olika föroreningssituationer. En utmaning kan därför vara att avgöra vilken typ av undersökning som är lämplig för olika typer av föroreningssituationer. Hur säkerställa vilka prover eller andra undersökningar som bör göras i varje enskilt fall för att skapa ett tydligt underlag till riskbedömningen?

Under denna fördjupningskurs får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur du genomför noggranna undersökningar och riskbedömningar av förorenade områden. För att kunna fatta långsiktigt hållbara beslut krävs ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömning som ger möjlighet till välgrundade beslut baserat på den aktuella risken. Hur utföra en noggrann hälsoriskbedömning för att identifiera hälsofarliga ämnen? Hur påverkas omgivande miljö i dagsläget eller i framtiden? Kommer det planeras en park där det idag planeras bostäder t.ex.?

Du får ta del av goda exempel på strategier och tekniker för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena. Hur säkerställa att inga relevanta föroreningar förbises vid provtagning av ett förorenat område? Hur bedöma provresultatet och fatta beslut om att tillräckligt många prover har genomförts?

Vi går igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden och förståelse för när du ska använda dem. Hur avgöra när en förenklad- eller fördjupad bedömning bör utföras? Hur bedöma akuta och långsiktiga hälsorisker?

Du ges även möjlighet att lära dig mer om hur konsulter arbetar med provtagning och hur du ser till att konsulters provtagningar och bedömningar är väl genomförda. På så vis får du en tillförlitlig grund att fatta rätt beslut om efterbehandlingsåtgärder och eftersträvar på så vis en giftfri miljö idag och i framtiden.
 

  • Målgrupp: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra personer som arbetar med eller kommer i kontakt med förorenade områden inom kommun och länsstyrelse.
  • Pris:

Kursledare

Display ann hel n  ster s

Ann Helén Österås

Ann Helén är disputerad biolog med ekotoxikologisk och botanisk inriktning. Hon har arbetat som miljökonsult sedan 2005 med specialisering inom fördjupade miljö- och hälsoriskbedömningar av förorenade områden samt miljögiftsövervakning. Ann Helén är väl förtrogen med Naturvårdsverkets modell för riskbedömning och beräkning av platsspecifika riktvärden.

Display john sternbeck 2

John Sternbeck

John är fil.dr i biogeokemi och har arbetat som konsult med föroreningar i ytvatten, sediment och mark i 17 år. Johns specialisering rör särskilt föroreningars uppträdande och spridning i vattenmiljöer och akvatiska ekosystem, samt ekotoxikologiska risker. Han har mycket goda kunskaper om kemikaliers användning och spridning från samhället, och de risker detta kan utgöra. De senaste åren har John varit ansvarig för frågor rörande vattenmiljö och sediment inom Projekt Slussen.

Display sofia frankki 3

Sofia Frankki

Sofia Frankki är fil. dr i markkemi/markvetenskap och har tidigare arbetat med forskning och undervisning inom markvetenskap med inriktning mot spridning av organiska miljögifter i mark (speciellt dioxiner, klorfenoler och PAH:er). Sofia arbetar som miljökonsult sedan 2006, på en större konsultgrupp i Stockholm/Mälardalen som arbetar med förorenade områden. De viktigaste arbetsområdena är riskbedömning av förorenad mark och miljökemi. Sofia arbetar med projekt rörande kemikaliers uppträdande i miljön. Hon har stor erfarenhet av undersökningar och utredningar av förorenad mark, vatten och sediment, kostnadsuppskattningar av saneringsåtgärder, saneringskontroller samt miljöbedömningar vid fastighets- och bolagsöverlåtelser.

Display veronica rib

Veronica Ribé

Veronica Ribé är fil. dr i miljöteknik med ekotoxikologisk inriktning och har tidigare bedrivit forskning och undervisning inom ekologisk riskbedömning. Hon arbetar sedan 2014 som miljökonsult inom förorenade områden med specialisering mot riskbedömning. Veronica har bred erfarenhet av såväl provtagning i olika miljömatriser som tillämpning av kemiska och biologiska analysmetoder för riskbedömning av förorenade områden.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program