Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter

Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till övriga organisationen och utgöra ett viktigt verktyg för att nå organisationens övergripande mål.

Genom att arbeta strategiskt med fokus på kvalitet och totalkostnad i hela organisationen, kan flera gynnsamma effekter uppnås. Framförhållning och resurssättning förbättras avsevärt och samordningen mellan organisationens övergripande mål och incitamenten i enskilda upphandlingsprojekt ökar markant.

Utan tydlig inköpsstrategi blir kravställningen ofta baserad på vad som finns idag och inte vad som krävs för att nå målen om ett, tre eller fem år. Vinsterna med upphandling begränsas till prisdimensionen och risken är stor att man missar totalkostnadsperspektivet. Bristande analysarbete och fel beslutsforum gör också att beslut riskerar att fattas på ´känslobasis”. Dessutom kan brist på beslutade strategier leda till att verksamheten går miste om tekniska landvinningar och innovationer.

Kursen syftar till att klargöra begreppet ”strategiskt inköp” och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Du får lära dig hur en upphandlande myndighet kan ta steget från ett traditionellt, ofta reaktivt,
arbetssätt till ett arbetssätt som gör skäl för namnet strategiskt. Du får även tips på hur du skapar ett ökat engagemang hos ledningen och övriga organisationen för inköpsarbetet.

 

Ur kursinnehållet: • Vad kännetecknar äkta strategiskt inköpsarbete?
 • Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet
 • Ledningens ansvar och involvering i det strategiska inköpsarbetet - så utövas ett gott inköpsledarskap i organisationen
 • Rätt bemanning för olika utmaningar – olika roller på inköpsavdelningen: t.ex. inköpschef, upphandlare, projektledare, kravställare, avtalsförvaltare, inköpscontroller
 • Så skapas förståelse och delaktighet i den övriga organisationen för inköps- och upphandlingsarbetet
 • Så styrs inköpsverksamheten på bästa sätt:  • Interna regler som inköps- och upphandlingspolicy
  • Så får upphandlingspolicyn en konkret påverkan på det praktiska arbetet
  • Lagar (LOU) som ett styrmedel
  • KPI:er (nyckeltal för inköps- och upphandlingsverksamhet)
  • Målstyrning och samstämmighet med organisationens mål
  • Mäta kundnöjdhet – hur kan det appliceras på inköp och upphandling?


 • Metoder att mäta inköpsverksamheten och visa den övriga organisationen vilken nytta inköpsavdelningen levererar
 • Verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering  • T.ex. upphandlingsplan


 • Så utformas upphandlingsprocessen för att ge bästa stöd till upphandlingsarbetet
 • Viktiga delar av upphandlingsprocessen att optimera: beslutsvägar, metodstöd för beställaren, kommunikation och projektledning
 • Rollfördelning, vem gör vad – upphandlare, beställare, chefer, jurister
 • Strategier för olika tjänste- och varugrupper (t.ex. tjänste- och varugruppsteam och referensgrupper)
 • ”Nästa steg”: Purchasing Category Management. 

Kursen vänder sig till inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare med utpekade större ansvarsområden som spänner över olika delar av organisationen och till dig som mer allmänt är intresserad av hur inköpsenhetens roll och position kan flyttas fram inom en organisation.

 • Målgrupp: Inköpschefer, upphandlingschefer och upphandlare
 • Pris:

Kursledare

Display johan soderberg001 1

Johan Söderberg

Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har omfattande erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete med offentlig upphandling och inköp, men har sin bakgrund inom privat upphandlingsarbete, som upphandlingskonsult inom Stenbecksfären. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en djup teoretisk förståelse för både upphandlingsrätt och avtalsrätt.

Display magnus n

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program