Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillgänglighet i trafik och parkmiljö

Ökad tillgänglighet i utemiljöer som bidrar till delaktighet i samhället


Utemiljöns betydelse för delaktighet i samhället

Vi är alla människor med olika behov och förutsättningar som varierar över åren och till och med över dagen. Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, stödjande, främjar hälsa och tar tillvara på människors styrkor och förmågor.

Bli medveten om hur du kan bidra till att göra samhället mer socialt hållbart. Att skapa hinderfria och lättanavändbara utemiljöer är en viktig del i att göra samhället tillgängligt för alla. För personer med funktionsnedsättning, barn eller äldre riskerar hindren bli större då de kan ha svårt att kompensera för de utmaningar svårigheter som de möter. Kommunen ansvarar både för att skapa trygga, tilltalande och tillgängliga utemiljöer, men även för att säkerställa tillgängligheten över tid och med regelbunden skötsel och inventering se till att inte lösningarna blir verkningslösa med tiden. Kursen kommer att beröra ny- och ombyggnad, tillfälliga ombyggnader och befintlig miljö.

Konkreta verktyg för ökad tillgänglighet

På denna kurs får du praktisk kunskap och insikter så du lättare kan prioritera och fokusera ditt arbete. Dagarnas innehåll kommer att ge dig verktyg så att du kan skapa en tydlig strategi för tillgänglighetsarbetet i din kommun, och på så vis uppnå kommunens målsättningar. Du kommer få exempel på hur andra kommuner arbetat både strategiskt och konkret med Enkelt avhjälpta hinder.  Du kommer få se olika exempel från stora och små kommuner och lära dig hur du skapar en hinderfri utformning av utemiljöer på bästa sätt, samt metoder för inventering. Vi kan läsa och lyssna, men det är först när vi får uppleva och/eller ställas inför en uppgift som frågorna dyker upp. Därför är kursen indelad i både teori och praktik med tid för reflektion och samtal.


5 anledningar att gå på kursen:  • Du får fördjupade kunskaper om personer med funktionsnedsättningar och deras behov  • Delta i inlevelseövningar som ger dig insikter och ökad förståelse för olika funktionsnedsättningar  • Aktuell lagstiftning för ny- och ombyggnad liksom för befintlig miljö – teori blandas med exemplifierade lösningar  • Tips på hur du arbetar strategiskt för att bidra till att skapa en hinderfri kommun via den fysiska miljöns utformning  • Orienterbarhet och ledstråk – skapa förutsättningar för bra orienterbarhet


  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar som trafikplanerare, trafikingenjör, landskapsarkitekt eller på annat sätt arbetar eller vill arbete med att öka tillgängligheten i kommunens utemiljö.
  • Pris: 10 800 exkl. moms

Kursledare

Display senewm 0003

Newman, Emma

Emma har en PhD i Trafikplanering, tillgänglighet och användbarhet. Hon är teknisk licentiat och har gedigna kunskaper om dels behoven som människor har och dels lagstiftningen vad gäller tillgänglighet och användbarhet. Hon är byggnadsingenjör i botten med inriktning mot bebyggelseutveckling och design. De senaste 15 åren har Emma arbetat med tillgänglighet och användbarhet i både inne och utomhusmiljöer åt olika kommuner, Boverket och Trafikverket. Emma är författare och fotograf bakom den uppskattade handboken Kulör & Kontrast – ljushetskontrastens betydelse för personer med synnedsättning. Hon arbetar på Sweco med Social hållbarhet, som specialist.

Display catarina nilsson

Nilsson, Catarina

Catarina är projektledare på trafikkontoret i Stockholms stad och arbetar till största delen med trafiksäkerhet och tillgänglighet. Hon är civilingenjör med inriktning mot samhällsplanering och har 20 årig erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet och användbarhet i park- och gatumiljöer. Catarina arbetade exempelvis inom Stockholms stads stora tillgänglighetssatsning, Tillgänglighetsprojektet, under åren 1999-2010. Catarina har både teoretisk och praktisk erfarenhet av hur man kan arbeta med tillgänglighet och användbarhet då hon exempelvis ansvarat för framtagande av strategier, handböcker och utvärderingar, arrangerat insiktsutbildningar och varit projektledare för ombyggnader från inventering till färdig åtgärd.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program